niedziela, 16 Grudzień 2018
 • 016 624-62-85
 • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Czym się zajmujemy?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu jest jednostką organizacyjną powiatu Jarosławskiego powołaną do realizacji zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej.

Do naszych zadań należy:

 • opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 • organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów
 • utrzymania umieszczonych w niej dzieci,
 • zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców,
 • tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie;
 • przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuację nauki osobom opuszczającym
 • placówki opiekuńczo – wychowawcze, rodziny zastępcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 • pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży
 • opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mającej braki w przystosowaniu się;
 • pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy;
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
 • prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
 • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
 • pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • udzielenie wsparcia osobom dotkniętym przemocą domową lub innymi kryzysami, poradnictwo prawne i psychologiczne;

W naszej pracy staramy się kierować się profesjonalizmem, skutecznością i życzliwością wobec naszych Klientów.
Celem naszych działań jest świadczenie wysokiej jakości usług społecznych na rzecz mieszkańców Powiatu Jarosławskiego.

PCPR prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych. Pełna wersja dostępna w tut. PCPR.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN NASZEJ STRONY

 

 

Klauzula informacyjna dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu dotycząca realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Zgodnie z dyspozycją art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. Z 2016r. L119, poz. 1)

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 17 w Jarosławiu (37-500), tel.: 16 624 62 85, adres e-mail: sekretariat@pcpr-jaroslaw.pl.
 2. W imieniu Administratora sferę przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem siedziby Administratora, jak również pod numerem telefonu 16 624 62 27 oraz adresem poczty elektronicznej: iod@powiat.jaroslaw.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą/są przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy (ustawy szczególne), ustawę z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 217 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.
 8. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne.