Ogłoszenia

 • 2018-02-09

  projekt

  Projekt dla osób biernych zawodowo w wieku 15-29 lat

 • 2018-01-29

  projekt - „Niskie kwalifikacje – równe szanse”

  Zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z obszaru poprawy sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2010 informujemy o realizacji projektu.

 • 2017-12-01

  Otwarty konkurs ofert na prowadzenie mieszkania chronionego w 2018r.

  Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz at. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2017 poz. 1769 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Jarosławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w formie wsparcia: PROWADZENIE MIESZKANIA CHRONIONEGO w 2018r.

 • 2017-11-22

  Zaproszenie do projektu

  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu rozpoczyna rekrutację do projektu pn. "Ciastkarnia Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu"

 • 2017-08-11

  Projekt Klubu Integracji Rodzicielskiej "RAtaTUJ"

  W ramach projektu Klubu Integracji Rodzicielskiej „RAtaTUJ” dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Fundacja „Generator Inspiracji” oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Jarosławiu zaprasza mieszkańców Jarosławia na cykl bezpłatnych spotkań z mediatorem oraz psychoterapeutą. Mediacje mają na celu rozwiązanie sporu za pomocą bezstronnej i neutralnej osoby jaką jest mediator. Podczas spotkań strony sporu w toku rozmów dochodzą do porozumienia.

 • 2017-08-11

  Akademia Świadomego Rodzica z Fundacją EY

  Rodzicielstwo Zastępcze to wielka odpowiedzialność i trud fizyczny, psychiczny oraz społeczny. Wychowywanie przyjętego dziecka wiąże się z przeżywaniem bardzo silnych emocji, konfrontuje z bezradnością i przeżywaniem jego krzywdy po raz kolejny. W takim samym stopniu wiąże się z doświadczaniem radości i satysfakcji jak i niemocy oraz poczuciem bezsilności, która naraża rodziców na ryzyko wypalenia.

 • 2017-07-25

  Projekt pn. "PRZEZ AKRTWNOŚĆ DO INTEGRACJI"

  Informujemy, że rozpoczęła się realizacja projektu pn. "Przez aktywność do integracji" realizowanego przez Stowarzyszenie NOWA PERSPEKTYWA w partnerstwie z AMD GROUP Michał Drymajło w ramach Działania 8.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 • 2017-02-01

  OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE MIESZKANIA CHRONIONEGO

  Jarosław 31.01.2017r. OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT W wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego obejmującego PROWADZENIE MIESZKANIA CHRONIONEGO w 2017r. ogłoszonego w dniu 15.12.2016r., na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U z 2016r. poz. 1817 z późn.zm.) przez Zarząd Powiatu Jarosławskiego, informujemy o wyłonieniu realizatora zadania. Realizatorem zadania zostaje: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu. Wysokość przyznanych środków na realizację zadania w 2017r. wynosi 226.800,00zł.

 • 2017-01-12

  Projekt "BIERNY DZIŚ - AKRYWNY JUTRO"

  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego jest realizatorem projektu ,, Bierny dziś- aktywny jutro’’ Działanie1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe.

 • 2016-09-28

  ODBYŁ SIĘ DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

  W dniu 11 września 2016r. podczas trwającego w tym czasie Jarmarku Benedyktyńskiego, na terenie Opactwa, ul. Benedyktyńska 4 w Jarosławiu, odbył się Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Jarosławskim. Honorowy patronat nad uroczystością objął Starosta Jarosławski Pan Tadeusz Chrzan.

 • 2016-09-02

  Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

  W dniu 11 września 2016r. na terenie Opactwa Benedyktynek w Jarosławiu podczas trwającego Jarmarku Benedyktyńskiego odbędzie się festyn rodzinny w ramach Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Jarosławskim pod Patronatem Starosty Powiatu.

 • 2016-08-24

  Aktywizacja starszych osób niesłyszących

  Centrum Edukacji i Wsparcia RES-GEST informuje, iż realizuje projekt pt. "Aktywizacja starszych osób niesłyszących" realizowany przy wsparciu finansowym Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

 • 2016-07-25

  Nabór na II kadencję delagatów do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

  Samorząd Województwa Podkarpackiego celem zapewnienia jak najszerszej reprezentacji aktywnych przedstawicieli naszego regionu ze środowisk senioralnych, zaangażowanych w problematykę osób starszych, mogących mieć wpływ na kreowanie polityki senioralnej w skali kraju w Obywatelskim Parlamencie Seniorów w dniach 15 lipca do 15 września 2016 r. przeprowadzi nabór kandydatów z Województwa Podkarpackiego na II kadencję do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

 • 2016-07-13

  XIII Konkurs pn.

  Oddział Podkarpacki PFRON informuje o ogłoszeniu XIII edycji Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze : zawodowym, zdrowotnym lub społecznym pn. "Otwarte drzwi"

 • 2016-06-27

  Prośba o pomoc

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie i pomoc finansową dla rodziny tragicznie zmarłej Pani Bernadetty, która zginęła w wypadku samochodowym w dniu 25.05.2016r w Jarosławiu – Garbarze. Wszyscy chętni mogą dokonywać wpłat na nr konta bankowego 58 9096 0004 2001 0000 0329 0001 z dopiskiem „Dla dzieci Bernadetty”. Za okazaną pomoc bardzo dziękujemy.

 • 2016-06-27

  Projekt

  Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Przeworsku zaprasza do udziału w projekcie "Obudź swój potencjał - YEI" organizowanym przez Podkarpacką Wojewódzką Komendę OHP w Rzeszowie.

 • 2016-03-21

  Program 500+ dla rodzin zastępczych

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje, że w związku z wejściem w życie rządowego programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci tzw. Programu 500+ wprowadzone zostały zmiany do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 32 z poźn. zm.), które uprawniają rodziny zastępcze do ubiegania się o przyznanie dodatku wychowawczego na każde umieszczone w niej dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.

 • 2015-12-15

  Telefoniczna poradnia prawna NIEBIESKIEJ LINII

  Telefoniczna poradnia prawna NIEBIESKIEJ LINII Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie " NIEBIESKA LINIA" informuje o działalności telefonicznej poradni prawnej. Szczegóły w ulotce poniżej.

 • 2015-07-20

  Poradnictwo rodzinne i terapia rodzin

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje, że od lipca 2015 do grudnia 2015r. realizuje projekt w ramach PUNKTU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w którym mieszkańcy powiatu jarosławskiego mogą wziąć udział w bezpłatnych sesjach poradnictwa rodzinnego i terapii rodzin

 • 2014-11-20

  POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ w Powiecie Jarosławskim na lata 2015-2017

  Zgodnie z art. 180 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, do zadań własnych powiatu należy m.in.: opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych.