Wykaz instytucji udzielających wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Jarosławskiego. KLIKNIJ ABY POBRAĆ (PDF, 212 KB)

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu prowadzi Punkt Interwencji Kryzysowej, który w swoim zakresie oferuje poradnictwo prawne, psychologiczne, socjalne, terapię rodzinną oraz grupę wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą

Oferujemy bezpłatną pomoc osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji źyciowej, dotkniętych przemocą domową, szukającym informacji i wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów.

Pomoc psychologiczna:

 • Diagnoza problemów emocjonalnych i wychowawczych dzieci,
 • Poradnictwo psychologiczne w trudnościach wychowawczych,
 • Interwencja psychologiczna w kryzysach emocjonalnych,
 • Elementy terapii dzieci i rodzin w przypadkach przemocy domowej, konfliktów rodzinnych i malzeńskich, wykorzystywania seksualnego dzieci,
 • Problemów emocjonalnych.

Porady prawne

Pomoc prawnika polega na: poradnictwie, konsultacjach oraz pomocy w sporządzaniu pism procesowych.
Poradnictwa udziela się w zakresie:

 • prawa rodzinnego np. alimentów, rozwodów, separacji, władzy rodzicielskiej, opieki i innych spraw rodzinnych
 • prawa karnego np. wszczęcia postępowania karnego, jego przebiegu (przemoc w rodzinie)
 • oraz uprawnień osób pokrzywdzonych przestępstwem przeciwko rodzinie (np. znęcanie, pobicie, groźby) pomoc prawna udzielana jest takźe w zakresie innych zagadnień, jeśli są związane z pozostawaniem osoby w kryzysie.

Konsultacje prawne udzielane są: w związku z toczącym się przed sądem postępowaniem w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych. Pomoc w sporządzaniu pism obejmuje pozwy
i wnioski w postępowaniu procesowym i nieprocesowym przed sądami (głównie w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych).

Terapia rodzinna:

 • pokonywanie trudności i konfliktów w rodzinie poprzez wskazanie źródeł ich pochodzenia
 • odbudowywanie więzi rodzinnych
 • poprawa relacji i dialogu wewnątrzrodzinnego

„ Kobieta mówi, kobieta działa – grupa wspiera” – grupa wsparcia z elementami pracy warsztatowej i psychoedukacji. Głównym celem grupy wsparcia jest podejmowanie działań w kierunku zatrzymania przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie świadomości przysługujących praw, wzrost poczucia własnej wartości i kompetencji społecznych.

Praca z osobami doznającymi przemocy domowej

 • Szukanie sposobów radzenia sobie w sytuacji przemocy domowej
 • Praca nad poznawaniem siebie: uczuĆ, potrzeb, własnych ograniczeń, przekonań
 • Praca nad sobą; podnoszenie poczucia własnej wartości, usuwanie wewnętrznych czynników zniewalających, uczenie się asertywności, itp.

W ramach Punktu Interwencji Kryzysowej PCPR dysponuje mieszkaniem kryzysowym dla osób i rodzin dotkniętych przemocą domową oraz przeźywających kryzysy osobiste, rodzinne i społeczne.

Zasady umieszczenia w mieszkaniu kryzysowym:

 • pobyt osób odbywa się na podstawie skierowania z PCPR,
 • schronienia udziela się na okres 3 miesięcy
 • odpłatnośĆ za pobyt w mieszkaniu ustala się w oparciu o wywiad środowiskowy oraz Uchwałę Rady Powiatu Jarosławskiego,
 • mieszkanie przeznaczone jest dla mieszkańców powiatu jarosławskiego.

Po wcześniejszej rejestracji nr tel. (16) 624 63 27 lub 624 62 85 dyźury pełnią:

 • w kaźdy poniedziałek po godz. 14 PSYCHOLOG, ul. Paderewskiego 11a, pok. nr 1
 • w kaźdy czwartek od godz. 15 RADCA PRAWNY, pok. nr. 138, I piętro Starostwa
 • w kaźdy czwartek po godz. 14.00 Terapeuta Rodzin, ul. Paderewskiego 11a,pok. nr 1
 •  poniedziałek-piątek w godz. 7.00- 15.00 specjalista pracy socjalnej, pok. nr 212, II piętro Starostwa ( bez rejestracji)
 • 2 x w miesiącu ( wtorek) grupa wsparcia dla kobiet (charakter grupy – otwarta)

Codziennie w godzinach urzędowych pracy PCPR pod nr telefonu 16 624 63 27 lub 624 62 85 przyjmowane są przez pracowników PCPR zgłoszenia sytuacji wymagających interwencji.

Osoby mające z jakichkolwiek przyczyn opór przed skontaktowaniem się ze specjalistami bądź przedstawicielami słuźb mogą skorzystaĆ z rozmowy telefonicznej Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia” - tel. 812 00 02 dostępny przez cała dobę

Konsultując się z infolinią moźna zachowac anonimowośc – nie trzeba sie przedstawiac, ani podawac miejsca zamieszkania.

www.niebieskalinia.info 

niebieskalinia@niebieskalinia.info