Wykaz instytucji udzielających wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Jarosławskiego. KLIKNIJ ABY POBRAĆ (PDF, 212 KB)


Punkt Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu w swoim zakresie oferuje poradnictwo prawne i psychologiczne.

 

Oferuje bezpłatną pomoc osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej, dotkniętych przemocą domową, szukającym informacji i wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów.

 

Pomoc psychologiczna:

 • Diagnoza problemów emocjonalnych i wychowawczych dzieci,
 • Poradnictwo psychologiczne w trudnościach wychowawczych,
 • Interwencja psychologiczna w kryzysach emocjonalnych,
 • Elementy terapii dzieci i rodzin w przypadkach przemocy domowej, konfliktów rodzinnych i małżeńskich, wykorzystywania seksualnego dzieci,
 • Problemów emocjonalnych.

Porady prawne

Pomoc prawnika polega na: poradnictwie, konsultacjach oraz pomocy w sporządzaniu pism procesowych.
Poradnictwa udziela się w zakresie:

 • prawa rodzinnego np. alimentów, rozwodów, separacji, władzy rodzicielskiej, opieki i innych spraw rodzinnych
 • prawa karnego np. wszczęcia postępowania karnego, jego przebiegu (przemoc w rodzinie)
 • oraz uprawnień osób pokrzywdzonych przestępstwem przeciwko rodzinie (np. znęcanie, pobicie, groźby) pomoc prawna udzielana jest także w zakresie innych zagadnień, jeśli są związane z pozostawaniem osoby w kryzysie.

Konsultacje prawne udzielane są: w związku z toczącym się przed sądem postępowaniem w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych. Pomoc w sporządzaniu pism obejmuje pozwy i wnioski w postępowaniu procesowym i nieprocesowym przed sądami (głównie w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych).

 

Praca z osobami doznającymi przemocy domowej

 • Szukanie sposobów radzenia sobie w sytuacji przemocy domowej
 • Praca nad poznawaniem siebie: uczuć, potrzeb, własnych ograniczeń, przekonań
 • Praca nad sobą; podnoszenie poczucia własnej wartości, usuwanie wewnętrznych czynników zniewalających, uczenie się asertywności, itp.

W ramach Punktu Interwencji Kryzysowej PCPR dysponuje mieszkaniem kryzysowym dla osób i rodzin dotkniętych przemocą domową oraz przeżywających kryzysy osobiste, rodzinne i społeczne.

 

Zasady umieszczenia w mieszkaniu kryzysowym:

 • pobyt osób odbywa się na podstawie skierowania z PCPR,
 • schronienia udziela się na okres 3 miesięcy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach pobyt ten wydłuża się o kolejne 3 miesiące,
 • odpłatność za pobyt w mieszkaniu ustala się w oparciu o wywiad środowiskowy oraz Uchwałę Rady Powiatu Jarosławskiego,
 • mieszkanie przeznaczone jest dla mieszkańców powiatu jarosławskiego.

Dyżury pełnią :

 • w każdy czwartek od godz. 15 do godz.17 PSYCHOLOG,
 • w każdy czwartek od godz. 15 do godz.17 PRAWNIK,

Codziennie w godzinach urzędowych pracy PCPR przyjmowane są przez pracowników PCPR zgłoszenia sytuacji wymagających interwencji.

Bezpłatna linia telefoniczna 0 - 800 285 005