2017-07-05

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu
Ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Kierownika Działu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Liczba stanowisk:1
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Termin składania ofert: 21.07.2017r.
Planowany początek zatrudnienia: sierpień 2017r.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu czerwcu 2017r. wynosił poniżej 6%.
Warunki pracy na stanowisku:
- miejsce wykonywania pracy: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Jarosławiu
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
Nadzór i koordynacja zadań podległych pracowników, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz realizacja zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

w szczególności:
- zapewnienie właściwej organizacji pracy i sprawnego funkcjonowania Działu ds.
Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
- nadzór i kontrola nad prawidłowością oraz terminowością realizacji zadań
merytorycznych w/w Działu,
- przeprowadzanie kwartalnych, półrocznych ocen sytuacji dzieci umieszczonych
w rodzinach zastępczych,
- organizowanie rodzinom zastępczym szkoleń mających na celu podnoszenie
ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby,
- organizowanie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,
- organizowanie poradnictwa, pomocy prawnej i terapii dla osób sprawujących rodzinną
pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
- organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo
prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności
z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku,
- zapewnianie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym
psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
- pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze,
- realizowanie postanowień sądu w sprawie umieszczania dzieci w rodzinnej pieczy
zastępczej,
- współpraca z Sądem w przedmiocie wskazania kandydatów na rodziny zastępcze,
- organizowanie pomocy wolontariuszy dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka,
- sporządzanie corocznych sprawozdań z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy
zastępczej,
- przygotowywanie dokumentacji konkursowej dotyczącej zlecania realizacji zadania
w zakresie wspierania rozwoju i systemu rodzinnej pieczy zastępczej,
- ścisła współpraca z pracownikami realizującymi świadczenia.
Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wykształcenie wyższe magisterskie – studia wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika
specjalna, praca socjalna lub nauki o rodzinie,
- minimum 5 - letni staż pracy lub wykonywania działalności gospodarczej o charakterze
zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, w tym przynajmniej 2 - letnie
doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach administracji publicznej, z czego co
najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy z rodzinami zastępczymi,
- znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawnych z zakresu ustaw o: wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów wykonawczych, ochronie danych
osobowych, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
- autorska koncepcja (pisemna) rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie jarosławskim ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania kandydatów na rodziny zastępcze,
- nieposzlakowana opinia.
Wymagania dodatkowe:
- znajomość zagadnień dotyczących pieczy zastępczej,
- doświadczenie w zakresie spraw dotyczących realizacji zadań organizatora pieczy
zastępczej,
- umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych
- umiejętność obsługi komputera,
- posiadanie następujących cech psychospołecznych i umiejętności: komunikatywność, dobra
organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność,
wytrwałość, umiejętność pracy w zespole, znajomość i umiejętność korzystania
z przepisów prawa.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- CV wraz z listem motywacyjnym, z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych
- kserokopie dokumentów lub oświadczenia dotyczące spełniania wymagań niezbędnych,
- opinia z pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).
Miejsce i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w PCPR Jarosław ul. Jana Pawła II 17
w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata
z dopiskiem:
„Dotyczy ogłoszenia o naborze na stanowisko kierownika Działu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej” w terminie do dnia 21 lipca 2017 r.
Aplikacje, które wpłyną do PCPR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres
1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. PCPR nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Wszystkie ogłoszenia