wtorek, 19 Marzec 2019
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Projekt – „Niskie kwalifikacje – równe szanse”

0

kliknij aby pobrac ulotkę < /a>.

Zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z obszaru poprawy sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2010 informujemy o realizacji projektu.
„Niskie kwalifikacje – równe szanse”

Projekt realizowany jest przez Econat Natalia Cios w partnerstwie z AMD-GROUP Michał Drymajło w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy.
Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości do podjęcia zatrudnienia 70 osób o niskich kwalifikacjach (35 kobiet, 35 mężczyzn) w tym dla 40 osób bezrobotnych (20 kobiet i 20 mężczyzn) oraz 30 osób biernych zawodowo (15 kobiet, 15 mężczyzn) powyżej 29 r. życia zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego w powiatach: jasielskim, strzyżowskim, brzozowskim, przemyskim ziemskim, leskim, bieszczadzkim, niżańskim, lubaczowskim, kolbuszowskim, leżajskim, przeworskim.

Osoby, które podejmą się uczestnictwa w projekcie i go ukończą, zwiększą szansę na pracę (przez dostosowanie własnych kompetencji i kwalifikacji do oczekiwań rynku), której znalezienie głównie determinowane jest posiadanymi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym.

1. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełnią następujące kryteria dostępu:
a) Posiadają niskie kwalifikacje – osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie ( wykształcenie średnie lub niższe włącznie);
b) Pozostają w wieku powyżej 29 r życia;
c) Zamieszkują powiaty zgodnie z KC: jasielski, strzyżowski, brzozowski, przemyski ziemski, leski, bieszczadzki, lubaczowski, niżański, kolbuszowski, leżajski, przeworski;
d) Są osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w PUP lub biernymi zawodowo;

2. Dodatkowe punkty przyznane zostaną osobom:
a) Bez stażu pracy,
b) Długotrwale bezrobotnym, czyli osobami bezrobotnymi nieprzerwanie przez okres >12 miesięcy,
c) Gdzie dochód na osobę w rodzinie wynosi poniżej 800 zł,

Korzystając z różnych form wsparcia w ramach projektu każdy uczestnik ma niepowtarzalną szansę poszerzyć nie tylko swoje kwalifikacje ale również uzyskać szansę na nową pracę. Każda z osób przystępująca do programu otrzyma:
Indywidualne Doradztwo Zawodowe z opracowaniem IPD
– Indywidualne konsultacje z psychologiem
– Warsztaty umiejętności społecznych: aktywne poszukiwanie pracy, automotywacja, kompetencje pracownicze, komunikacja
– Szkolenie/ kursy komputerowe
– Szkolenia zawodowe – rozwój kompetencji zawodowych
– Wsparcie szkoleniowe – rozwój kwalifikacji zawodowych w ramach którego przewidziane zostały:
• staże zawodowe w wysokości 1280,00 zł brutto
• pośrednictwo pracy

Do udziału w projekcie zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn

Ponadto zapewniamy:
• stypendium szkoleniowe
• zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
• zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobą zależną
• catering w trakcie szkoleń

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na naszej stronie internetowej: www.econat.com.pl