wtorek, 25 czerwiec 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Archiwa roczne: 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje o możliwości składania projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 roku: Obszary, dla których może zostać udzielona pomoc ze środków przeznaczonych na realizację Programu w 2024 r: obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych; obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych; obszar D – likwidacja barier transportowych; obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych; obszar F – tworzenie…

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju i radości. Tegoroczne Święta niech będą czasem odpoczynku, nabrania dystansu do tego co wokół, chwilami roziskrzonymi kolędą, śmiechem i wspomnieniami. Życzymy aby Nowy Rok pozwalał z ufnością patrzeć w przyszłość a ludzka życzliwość i niegasnąca nadzieja towarzyszyła każdego dnia. Agnieszka Majowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu wraz z pracownikami

W wyniku otwartego konkursu ofert  na powierzenie wykonania zadania publicznego obejmującego PROWADZENIE MIESZKANIA WSPOMAGANEGO w 2024r. ogłoszonego w dniu 03.11.2023r. na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 571) Zarząd Powiatu Jarosławskiego Uchwałą Nr 1006/2023 z dnia 13.12.2023r. przyjął  realizatora zadania: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu. Wysokość przyznanych środków na realizację zadania w 2024r. wynosi  293 800,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu było pomysłodawcą i organizatorem szkolenia adresowanego do rodzin zastępczych z ternu Powiatu Jarosławskiego pn. „ Tożsamość dziecka w pieczy zastępczej”. Odbyło się w sali nard Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w dniu 22 listopada 2023 r. Szkolenie poprowadziła Prezes Stowarzyszenia Nowy Dom w Zawierzbie Pani Magdalena Koczaj – Kizior. Pani Prezes jest równocześnie rodzicem zastępczym, prowadzącym rodzinę zastępczą zawodową oraz psychologiem klinicznym i osobowości, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi. W szkoleniu uczestniczyli rodzice zastępczy prowadzący rodziny zastępcze niezawodowe oraz zawodowe, pracownicy Domu pod Lipami oraz Lipowego Zakątka Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w…

21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego, jest to święto wszystkich pracowników służb społecznych, niezależnie od miejsca zatrudnienia i zajmowanego stanowiska. Dzień ten jest formą uhonorowania pracowników służb społecznych, dostrzeżenia ich roli w służbie dla społeczeństwa . Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot w dniu dzisiejszym uhonorował i docenił pracę pracowników służb społecznych Powiatu Jarosławskiego osobiście składając życzenia na ręce Dyrektora i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Miłe chwile wspólnego spotkania zostały uwiecznione pamiątkowym zdjęciem. zdj. Mirella Pieniążek

OTWARTY KONKURS OFERT na zlecenie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 571) oraz art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 901 z późn. zm.) Zarząd Powiatu  Jarosławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w formie wsparcia: PROWADZENIE MIESZKANIA WSPOMAGANEGO w 2024r.

1 2 3