Aktywny Samorząd 2023 – druki wniosków – Moduł I Obszar A zadanie 1

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

 

Lista załączników:
• swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
• akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
• dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
• zaświadczenie lekarza specjalisty (gdy przyczyna niepełnosprawności jest inna niż 05 -R) potwierdzające, że następstwem schorzeń , stanowiących podstawę jest dysfunkcja narządu ruch, (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do wniosku,
• oferta cenowa,
• oświadczenie pełnomocnika (załącznik nr 4 do wniosku) wraz z pełnomocnictwem poświadczonym notarialnie (o ile dotyczy),
• kserokopia/skan prawa jazdy,
• kserokopia/skan dowodu rejestracyjnego samochodu,
• zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu (o ile dotyczy),
• zaświadczenie Wnioskodawcy o aktualnym etapie kształcenia, który jest wychowankiem/uczniem placówki/studentem (o ile dotyczy),
• klauzula informacyjna (RODO) i oświadczenie,
• dokument potwierdzający (o ile dotyczy), że wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych, tj.:
1. osobą zamieszkującą na terenie gminy umieszczonej w wykazie określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, wobec której (lub wobec członka jej gospodarstwa domowego) podjęta została decyzja o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych)
2. osobą, którą dotknęło inne zdarzenie losowe, skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie), udokumentowane /potwierdzone przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, Policję),
Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:
1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW,
2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.
Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu

Wniosek o dofinansowanie

Oświadczenie pełnomocnika – załącznik nr 4

Zaświadczenie lekarskie (załącznik nr 3a do wniosku)

Klauzula Informacyjna

Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku