czwartek, 25 kwiecień 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Przeglądasz: Ogłoszenia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2017 z dnia 19.10.2017r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu na podstawie art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1868) oraz art. 130 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666 z póĹşn. zm.) ustalił 10 listopada 2017r. dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu, w zamian za święto przypadające w sobotę, tj. 11 listopada 2017r.…

Z przyjemnością informujemy, że FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego ogłosił konkurs pt. Kreator Zmian Społecznych, którego ideą jest wspieranie społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie zrealizowanych przez różne podmioty działań na rzecz zmian społecznych. Do przygotowania Konkursu zainspirowały nas zgłaszane przez członków forów działających przy FRDL POST, potrzeby w zakresie konieczności stworzenia banku najlepszych inicjatyw na rzecz zmiany społecznej, promocji sprawdzonych rozwiązań oraz upowszechnienia i udostępnienia ich rezultatów. Celem konkursu jest: • wyłonienie i nagrodzenie najlepszych praktyk, promocja sprawdzonych rozwiązań na rzecz zmian społecznych, • upowszechnienie rezultatów inicjatyw/ projektów oraz udostępnienie ich dla innych podmiotów, • stworzenie banku danych dobrych praktyk, wzorcowych…

W ramach projektu Klubu Integracji Rodzicielskiej „RAtaTUJ” dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Fundacja „Generator Inspiracji” oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Jarosławiu zaprasza mieszkańców Jarosławia na cykl bezpłatnych spotkań z mediatorem oraz psychoterapeutą. Mediacje mają na celu rozwiązanie sporu za pomocą bezstronnej i neutralnej osoby jaką jest mediator. Podczas spotkań strony sporu w toku rozmów dochodzą do porozumienia. Przedmiotem spotkań mediacyjnych mogą być: – sprawy o zapłatę, – zniesienie współwłasności, – sprawy pracownicze, – sprawy o podział majątku czy spadku, – spory w kwestii opieki nad starszymi rodzicami, – a także sprawy rodzinne i…

Rodzicielstwo Zastępcze to wielka odpowiedzialność i trud fizyczny, psychiczny oraz społeczny. Wychowywanie przyjętego dziecka wiąże się z przeżywaniem bardzo silnych emocji, konfrontuje z bezradnością i przeżywaniem jego krzywdy po raz kolejny. W takim samym stopniu wiąże się z doświadczaniem radości i satysfakcji jak i niemocy oraz poczuciem bezsilności, która naraża rodziców na ryzyko wypalenia. W ramach treningu integrująco-poznawczego (treningu interpersonalnego) uczestnicy poszerzają swoją wiedzę w zakresie świadomości o sobie, efektywnego porozumiewania się i współpracy w grupie, zasad i technik zachodzących procesów grupowych. Natomiast trening umiejętności wychowawczych (trening intrapsychiczny) bazuje na założeniu, że zmiana zachowania dziecka jest możliwa dopiero po zrozumieniu…

Uprzejmie informujemy, że Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizuje projekt „Aktywni młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji przyznawane są osobom w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne, osoby bez doświadczenia zawodowego, osoby posiadające doświadczenie zawodowe do 1 roku, Kobiety. W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki: • osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się w systemie dziennym ani nie szkolą ze środków publicznych w okresie…

Od 1 sierpnia rozpoczął się Nowy okres składania wniosków o świadczenia w Programie Rodzina 500 +. Aby nadal otrzymywać świadczenie wychowawcze od 1 paĹşdziernika 2017 r. należy ponownie złożyć wniosek. Informacje o nowym okresie zasiłkowym i konieczności złożenia nowych wniosków dla otrzymania świadczenia wychowawczego mogą Państwo znaleĹşć w bazie wiedzy stworzonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem : www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus Rodziny zastępcze nie składają wniosków o przyznanie dodatku wychowawczego na kolejny okres zasiłkowy, są one zwolnione z tego obowiązku i ich sprawy rozpatrywane są z urzędu przez PCPR.

Informujemy, że rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Przez aktywność do integracji” realizowanego przez Stowarzyszenie NOWA PERSPEKTYWA w partnerstwie z AMD GROUP Michał Drymajło w ramach Działania 8.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Aby zobaczyć szczegóły kliknij w linki : informacja/a>

1 16 17 18 19 20 21