wtorek, 25 czerwiec 2024
 • 016 624-62-85
 • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Klauzula informacyjna dotycząca systemu monitoringu wizyjnego

 1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w systemie monitoringu wizyjnego jest: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Jarosławiu
  przy ul. Jana Pawła II 17, telefon kontaktowy: (16) 624 62 85, email:sekretariat@pcpr-jaroslaw.pl
 2. W imieniu Administratora sferę przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem siedziby Administratora, jak również pod numerem telefonu: (16) 624 62 27 oraz adres poczty elektronicznej: iod@powiat.jaroslaw.pl
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu jest
  6 ust. 1 lit c RODO, w związku z art. 4b i art. 50 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 47 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 4. System monitoringu wizyjnego stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w mieszkaniu kryzysowym w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej.
 5. Kamera monitoringu obejmuje swoim zasięgiem: otoczenie budynku, w szczególności jego wejście.
 6. Zapisy monitoringu  przechowywane będą przez  okres nie dłuższy niż 30 dni.
 7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania w granicach określonych w przepisach prawa.
 8. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji niezgodnego przetwarzania z prawem jej danych (wizerunku).