czwartek, 25 kwiecień 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Nabór na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

0

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu ogłasza nabór na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
Osoba na w/w stanowisko musi spełniać następujące wymagania (niezbędne):
1. Wykształcenie:
a) wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
b) wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej rocznym doświadczeniem jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
2. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
3. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
4. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
6. Kandydat posiada obywatelstwo polskie;
Wymagania dodatkowe:
1. Ukończone studia wyższe o specjalności psychologia;
2. Znajomość przepisów z zakresu;
a) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
b) ustawy o pomocy społecznej
c) kodeksu postępowania administracyjnego
d) kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
3. Umiejętność interpretowania przepisów;
4. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność w wykonywaniu obowiązków;

5. Znajomość obsługi komputera: pakietów biurowych (Word, Exel), poczty elektronicznej, Internetu;
6. Prawo jazdy kat. B, gotowość do wyjazdów służbowych;
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
b) przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku ,
c) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,
d) zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci w tym psychologicznej, reedukacyjnej, rehabilitacyjnej,
e) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną , w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
f) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
g) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej,
Wymagane dokumenty:
a)życiorys (CV) i list motywacyjny;
b) dokument poświadczający wykształcenie (kopia dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu uczelni, szkoły);
c) zgodnie z pkt. 1.b dokument poświadczający co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
d) oświadczenie kandydata:
– o tym, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
– o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
– o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
– o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
– o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
g) kopie świadectw pracy,
Inne informacje
1. Wymiar czasu pracy: pełen etat.
2. Wymagane dokumenty : list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie na potrzeby naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2014r. poz. 1182 ze zm.).”
3. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty lub w siedzibie PCPR ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław z dopiskiem
„Nabór na stanowisko : Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w terminie do 16 sierpnia 2016r. do godz.15.00.
4. Oferty, które wpłyną do PCPR po tym terminie nie będą rozpatrywane.
5. Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej www.pcpr-jaroslaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń PCPR w Jarosławiu.
6. Kandydaci spełniający kryteria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
7. Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostaną wybrane do zatrudnienia zostaną protokolarnie zniszczone.
8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (16) 624 62 88.

W celu zapoznania się z pełną ofertą proszę pobrać poniższy plik :

nabór/a>