wtorek, 25 czerwiec 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Ogłoszenie w sprawie programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) „Zajęcia klubowe w WTZ”

0

Ogłoszenie w sprawie programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
„Zajęcia klubowe w WTZ”
od 01sierpnia 2024r. do 31 stycznia 2025r.

Starosta Jarosławski informuje, że zgodnie z art. 10g, art. 10h i art. 47 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 573 z późn. zm.) Oddział Podkarpacki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” od 01 czerwca 2024r. do 30 czerwca 2024r.

1. Uprawnionymi do składania wniosku o dofinansowanie są podmioty prowadzące Warsztat Terapii Zajęciowej WTZ na terenie Powiatu Jarosławskiego.
2. Wyznaczoną jednostką w Powiecie Jarosławskim do obsługi programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu.
3. Szczegóły dotyczące programu „Zajęcia klubowe w WTZ” w tym wzór wniosku, dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej PFRON: www. pfron.org.pl, zakładki: o Funduszu / programy i zadania PFRON / Programy realizowane obecnie / Zajęcia klubowe w WTZ.
4. Termin przyjmowania wniosków ustala się do 15 czerwca 2024r.
5. Forma przyjmowania wniosków: wersja papierowa.
6. Miejsce przyjmowania wniosków: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław (w przypadku wysłania wniosku, decyduje data wpływu).
7. Poprawność wniosków zostanie zweryfikowana w terminie 7 dni od wpłynięcia.
8. Istnieje możliwość poprawy wniosku w terminie 7 dni od daty wpłynięcia.
9. Poprawnie złożone wnioski, staną się podstawą do złożenia przez Powiat Jarosławski w oddziale PRFON w Rzeszowie, wystąpienia o przyznanie środków finansowych na realizację programu.

Program finansowany jest w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Komunikat w sprawie – zajęcia klubowe WTZ