poniedziałek, 27 maj 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu

0

logo

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udziela wsparcia dla poszkodowanych przez żywioł osób niepełnosprawnych. Szczegóły dostępne są na stronie Funduszu pod linkiem

Do kogo adresowana jest pomoc?
Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:
•    osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)
•    dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia
zamieszkujące na terenach poszkodowanych w wyniku żywiołu w 2022 r., w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych).
Decyzja o przyznaniu zasiłku celowego nie musi być wystawiona imiennie na daną osobę niepełnosprawną – ważne, żeby przyznany zasiłek dotyczył tego samego gospodarstwa domowego, co gospodarstwo, w którym mieszka osoba niepełnosprawna.

Jaką pomoc można uzyskać w ramach programu?
Każda poszkodowana w wyniku żywiołu osoba niepełnosprawna spełniająca wszystkie warunki przewidziane w programie może otrzymać:
•    w ramach Modułu I programu jednorazowe świadczenie na rehabilitację społeczną w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) z zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez Wnioskodawcę oraz, że pomoc w ramach Modułu I nie może przekroczyć łącznie dla wszystkich osób niepełnosprawnych zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym, które poniosło straty w wyniku żywiołu, dwukrotności pomocy udzielonej przez organy administracji rządowej i samorządowej przekazywanej w formie zasiłku celowego.
•    w ramach Modułu II programu jednorazowe świadczenie stanowiącego rekompensatę poniesionych strat i/lub pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy w odniesieniu do sprzętu/urządzenia/środka pomocniczego/przedmiotu ortopedycznego, którego zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON (niezależnie od daty przyznania pomocy ze środków PFRON).
Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do
2 grudnia 2022 roku.
W imieniu i na rzecz niepełnosprawnych lub ubezwłasnowolnionych osób niepełnosprawnych występują rodzice lub opiekunowie prawni tych osób.

ZAŁĄCZNIKI:

W przypadku zainteresowania programem prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z tut. PCPR:
tel.:16 624 62 90 e-mail:sekretariat@pcpr-jaroslaw.pl