środa, 17 lipiec 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” – Mieszkanie dla absolwenta

„Mieszkanie dla absolwenta” –
program PFRON dla osób z niepełnosprawnością

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje o uruchomieniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta.
Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Dokumenty programowe:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/

Beneficjenci:
Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która:
posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą;
posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Formy dofinansowania:
1. Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy.
2. Dofinansowanie ma charakter degresywny i wynosi:
od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Warunki dofinansowania:
1. Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu ponoszonych przez beneficjenta.
2. Maksymalna wysokość dofinansowania miesięcznego kosztu wynajęcia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta zależy od:
lokalizacji przedmiotu dofinansowania, w trzech poziomach zróżnicowania:
o miasto wojewódzkie,
o gminy sąsiadujące bezpośrednio z miastem wojewódzkim,
o pozostałe gminy w danym województwie;
aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;
sposobu poruszania się beneficjenta (zróżnicowanie dla osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego oraz pozostałych osób):
dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 38% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;
dla osoby poruszającej się bez pomocy wózka inwalidzkiego – 28% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującą na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał.

Wnioski o dofinansowanie w/w zadania będzie można składać wyłącznie przez System Obsługi Wsparcia (SOW), bez straty czasu Wnioskodawców, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.
Link do SOW: https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/rejestracja
Wszystkie osoby niepełnosprawne już teraz gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Wnioski w ogłoszonym naborze można składać do dnia 31.12.2024r.