niedziela, 3 marzec 2024
 • 016 624-62-85
 • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

„Program wyrównywania różnic między regionami III”

0

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje o możliwości składania projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 roku:

Obszary, dla których może zostać udzielona pomoc ze środków przeznaczonych na realizację Programu w 2024 r:

 1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 4. obszar D – likwidacja barier transportowych;
 5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących WTZ;
 7. Obszar G – finansowanie poza algorytmem zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Adresaci programu oraz wysokość dofinansowania:

 1. obszar B – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.

Wysokość dofinansowania wynosi do 176 000,00 zł. na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

 1. Obszar C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe.

Wysokość dofinansowania wynosi do 74 500,00 zł. na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.

 1. Obszar D
 • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty;
 • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
 • gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania:

 • 144 000,00 zł. dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 • 117 500,00 zł. dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 • 351 500,00 zł. dla autobusów;

Szczegółowe informacje na temat zasad realizacji w 2024 r. „Programu wyrównywania różnic między regionami III” umieszczone są na stronie PFRON w zakładce programy i zadania PFRON.

Wnioski o dofinansowanie projektów w 2024 roku można składać w terminie do dnia 9 lutego 2024 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu,  ul. Jana Pawła II 17, II piętro – pokój nr 217 (decyduje data wpływu wniosku do urzędu).

Wnioski z obszaru A oraz E przyjmowane są bezpośrednio w Oddziale Podkarpackim PFRON w Rzeszowie ul. Rejtana 10.