poniedziałek, 27 maj 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Projekt „Aktywni młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu”

0

Uprzejmie informujemy, że Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizuje projekt „Aktywni
młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020.


Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji przyznawane są osobom w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne, osoby bez doświadczenia zawodowego, osoby posiadające doświadczenie zawodowe do 1 roku, Kobiety.


W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:
• osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się w systemie dziennym ani nie szkolą ze środków publicznych w okresie 4 tygodni przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych,
• zamieszkałe na terenie woj. Podkarpackiego,
• w wieku do 29 r. ż.
Zakres działań oraz wsparcie oferowanych w ramach ścieżki stażowo-szkoleniowej:
• staże zawodowe od 4 do 9 miesięcy (średnio 6 miesięcy) – 1500 zł brutto/mc,
• szkolenia zawodowe o tematyce dopasowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestnika/-czki Projektu oraz potrzeb lokalnego rynku pracy, stypendia szkoleniowe w wysokości ok. 6,56 zł brutto/h,
• zwrot kosztów dojazdu na staże i szkolenia zawodowe dla Uczestników projektu,
• Identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy.


Rekrutacja do projektu:
W ramach ścieżki stażowo – szkoleniowej w terminie od 21.08.2017r. do 31.08.2017r.

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu:
Biuro Projektów Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Słowackiego 24/56, VI piętro, 35-060 Rzeszów
Tel. 508 902 807
e-mail: e.tecza@fundacjatarnowskiego.pl
www.aktywnipodkarpacie.pl