wtorek, 25 czerwiec 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Projekt „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”

0

Powiat Jarosławski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu rozpoczyna rekrutację do udziału w grupach wsparcia organizowanych w ramach projektu partnerskiego pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.19 Integracja społeczna.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie podkarpackim w okresie 11.2023-02.2026 dla 1240 osób.

SZCZEGÓŁY WSPARCIA REALIZOWANEGO PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAROSŁAWIU

Wsparcie będzie realizowane w postaci dziewięciu grupowych spotkań trwających po trzy godziny każde. Przewiduje się realizację czterech spotkań w 2024 roku i pięciu spotkań w 2025 roku.

W grupach wsparcia mogą uczestniczyć:

rodziny zastępcze,
rodziny, w tym rodziny dysfunkcyjne,
rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Osoby zainteresowane udziałem w oferowanym wsparciu zobowiązane są do przedłożenia wypełnionego i podpisanego kompletu dokumentów rekrutacyjnych – odrębnie dla każdej osoby.

W trakcie udziału rodziców w grupach wsparcia zapewniona zostanie opieka animacyjna dla małoletnich dzieci, przebywających w rodzinach zastępczych. W tym celu należy również dla każdego dziecka złożyć stosowny wniosek.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej Lidera projektu tj. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie https://www.rops.rzeszow.pl/s-294-rekrutacja lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie.

Wnioski należy składać do dnia 29.05.2024 r. do godziny 15.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu (ul. Jana Pawła II, 37-500 Jarosław).