Punkt interwencji kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu prowadzi Punkt Interwencji Kryzysowej, który w swoim zakresie oferuje poradnictwo prawne, psychologiczne, socjalne 

Oferujemy bezpłatną pomoc osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej, dotkniętych przemocą domową, szukającym informacji i wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów.

Pomoc psychologiczna:

 • Diagnoza problemów emocjonalnych i wychowawczych dzieci,
 • Poradnictwo psychologiczne w trudnościach wychowawczych,
 • Interwencja psychologiczna w kryzysach emocjonalnych,
 • Elementy terapii dzieci i rodzin w przypadkach przemocy domowej, konfliktów rodzinnych i małżeńskich, wykorzystywania seksualnego dzieci,
 • Problemów emocjonalnych.


Porady prawne

Pomoc prawnika polega na: poradnictwie, konsultacjach oraz pomocy w sporządzaniu pism procesowych.
Poradnictwa udziela się w zakresie:

 • prawa rodzinnego np. alimentów, rozwodów, separacji, władzy rodzicielskiej, opieki i innych spraw rodzinnych
 • prawa karnego np. wszczęcia postępowania karnego, jego przebiegu (przemoc w rodzinie)
 • oraz uprawnień osób pokrzywdzonych przestępstwem przeciwko rodzinie (np. znęcanie, pobicie, groźby) pomoc prawna udzielana jest także w zakresie innych zagadnień, jeśli są związane z pozostawaniem osoby w kryzysie.

 

Konsultacje prawne udzielane są: w związku z toczącym się przed sądem postępowaniem w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych. Pomoc w sporządzaniu pism obejmuje pozwy i wnioski w postępowaniu procesowym i nieprocesowym przed sądami (głównie w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych).

Praca z osobami doznającymi przemocy domowej

 • Szukanie sposobów radzenia sobie w sytuacji przemocy domowej
 • Praca nad poznawaniem siebie: uczuć, potrzeb, własnych ograniczeń, przekonań
 • Praca nad sobą; podnoszenie poczucia własnej wartości, usuwanie wewnętrznych czynników zniewalających, uczenie się asertywności, itp.

 

W ramach Punktu Interwencji Kryzysowej PCPR dysponuje mieszkaniem kryzysowym dla osób i rodzin dotkniętych przemocą domową oraz przeźywających kryzysy osobiste, rodzinne i społeczne.

Zasady umieszczenia w mieszkaniu kryzysowym:

 • pobyt osób odbywa się na podstawie skierowania z PCPR,
 • schronienia udziela się na okres 3 miesięcy
 • odpłatność za pobyt w mieszkaniu ustala się w oparciu o wywiad środowiskowy oraz Uchwałę Rady Powiatu Jarosławskiego,
 • mieszkanie przeznaczone jest dla mieszkańców powiatu jarosławskiego.

 

Psycholog w każdy poniedziałek od godz. 14.00-17.00 pok. Nr  1 ul. Paderewskiego 11a
Radca Prawny w każdą środę od godz. 8.00-10.00 pok. Nr 1 ul. Paderewskiego 11a
Specjalista Pracy Socjalnej

(bez rejestracji)

od poniedziałku do piątku od godz. 7.00-15.00 pok. nr 212,

II piętro

Starostwo Powiatowe, ul. Jana Pawła II 17
Psycholog dziecięcy w każdą środę od godz. 16.00-19.00 pok. nr 1 ul. Paderewskiego 11a

 

Codziennie w godzinach urzędowych pracy PCPR pod nr telefonu 16 624 63 27 lub 624 62 85 przyjmowane są przez pracowników PCPR zgłoszenia sytuacji wymagających interwencji.

Osoby mające z jakichkolwiek przyczyn opór przed skontaktowaniem się ze specjalistami bądź przedstawicielami służb mogą skorzystać z rozmowy telefonicznej Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia” – tel. 812 00 02 dostępny przez cała dobę

Konsultując się z infolinią można zachować anonimowość – nie trzeba się przedstawiać, ani podawać miejsca zamieszkania.

www.niebieskalinia.info

niebieskalinia@niebieskalinia.info