Punkt interwencji kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu prowadzi Punkt Interwencji Kryzysowej, który w swoim zakresie oferuje poradnictwo prawne, psychologiczne, socjalne, terapię rodzinną oraz grupę wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą

Oferujemy bezpłatną pomoc osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji źyciowej, dotkniętych przemocą domową, szukającym informacji i wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów.

Pomoc psychologiczna:

 • Diagnoza problemów emocjonalnych i wychowawczych dzieci,
 • Poradnictwo psychologiczne w trudnościach wychowawczych,
 • Interwencja psychologiczna w kryzysach emocjonalnych,
 • Elementy terapii dzieci i rodzin w przypadkach przemocy domowej, konfliktów rodzinnych i małzeńskich, wykorzystywania seksualnego dzieci,
 • Problemów emocjonalnych.


Porady prawne

Pomoc prawnika polega na: poradnictwie, konsultacjach oraz pomocy w sporządzaniu pism procesowych.
Poradnictwa udziela się w zakresie:

 • prawa rodzinnego np. alimentów, rozwodów, separacji, władzy rodzicielskiej, opieki i innych spraw rodzinnych
 • prawa karnego np. wszczęcia postępowania karnego, jego przebiegu (przemoc w rodzinie)
 • oraz uprawnień osób pokrzywdzonych przestępstwem przeciwko rodzinie (np. znęcanie, pobicie, groźby) pomoc prawna udzielana jest takźe w zakresie innych zagadnień, jeśli są związane z pozostawaniem osoby w kryzysie.

 

Konsultacje prawne udzielane są: w związku z toczącym się przed sądem postępowaniem w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych. Pomoc w sporządzaniu pism obejmuje pozwy i wnioski w postępowaniu procesowym i nieprocesowym przed sądami (głównie w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych).

Terapia rodzinna:

 • pokonywanie trudności i konfliktów w rodzinie poprzez wskazanie źródeł ich pochodzenia
 • odbudowywanie więzi rodzinnych
 • poprawa relacji i dialogu wewnątrzrodzinnego

 

Praca z osobami doznającymi przemocy domowej

 • Szukanie sposobów radzenia sobie w sytuacji przemocy domowej
 • Praca nad poznawaniem siebie: uczuć, potrzeb, własnych ograniczeń, przekonań
 • Praca nad sobą; podnoszenie poczucia własnej wartości, usuwanie wewnętrznych czynników zniewalających, uczenie się asertywności, itp.

 

W ramach Punktu Interwencji Kryzysowej PCPR dysponuje mieszkaniem kryzysowym dla osób i rodzin dotkniętych przemocą domową oraz przeźywających kryzysy osobiste, rodzinne i społeczne.

Zasady umieszczenia w mieszkaniu kryzysowym:

 • pobyt osób odbywa się na podstawie skierowania z PCPR,
 • schronienia udziela się na okres 3 miesięcy
 • odpłatność za pobyt w mieszkaniu ustala się w oparciu o wywiad środowiskowy oraz Uchwałę Rady Powiatu Jarosławskiego,
 • mieszkanie przeznaczone jest dla mieszkańców powiatu jarosławskiego.

 

Psycholog w każdy poniedziałek od godz. 15.00 pok. nr  1 ul. Paderewskiego 11a
Radca Prawny w każdy czwartek od godz. 15.00 pok. nr 137, I piętro Starostwo Powiatowe, ul. Jana Pawła II 17
Specjalista Pracy Socjalnej

(bez rejestracji)

od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00 pok. nr 212, II piętro Starostwo Powiatowe, ul. Jana Pawła II 17
Terapeuta Rodzin w każdy czwartek od godz. 13.00 pok. nr 1 ul. Paderewskiego 11a

 

Codziennie w godzinach urzędowych pracy PCPR pod nr telefonu 16 624 63 27 lub 624 62 85 przyjmowane są przez pracowników PCPR zgłoszenia sytuacji wymagających interwencji.

Osoby mające z jakichkolwiek przyczyn opór przed skontaktowaniem się ze specjalistami bądź przedstawicielami słuźb mogą skorzystaĆ z rozmowy telefonicznej Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia” – tel. 812 00 02 dostępny przez cała dobę

Konsultując się z infolinią moźna zachowac anonimowośc – nie trzeba sie przedstawiac, ani podawac miejsca zamieszkania.

www.niebieskalinia.info

niebieskalinia@niebieskalinia.info