poniedziałek, 27 maj 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – od 1 stycznia 2016 r.

0

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Jarosławski realizuje od 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W związku z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy Starosta Jarosławski ustalił pięć punktów pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2016 r. jest udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlokalizowane w powiatowym i gminnych lokalach, na podstawie zawartych porozumień.

Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona według poniżej zamieszczonego harmonogramu pracy w 2016 r. dla 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu jarosławskiego:

• Punkt nr 1:
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław
poniedziałek – piątek: 15.00 – 19.00

• Punkt nr 2:
Urząd Miasta w Radymnie
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.00 – 12.00
środa: 11.00 – 15.00

• Punkt nr 3:
Urząd Gminy w Chłopicach
37-561 Chłopice 149a
środa, piątek: 8.00 – 12.00

Urząd Gminy w Laszkach
37-543 Laszki 36
poniedziałek, czwartek: 8.00 – 12.00

Urząd Gminy w Wiązownicy
37-522 Wiązownica 208
wtorek: 8.00 – 12.00

• Punkt nr 4:
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław
poniedziałek – piątek: 8.00 – 12.00

• Punkt nr 5:
Urząd Miejski w Pruchniku
ul. Rynek 1
37-560 Pruchnik
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.00 – 12.00
środa: 11.00 – 15.00

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie).

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną mogą otrzymać:

• młodzież do 26 roku życia,

• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,

• osoby, które ukończyły 65 lat,

• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

• kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

• weterani,

• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna będzie polegała na:
• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
• pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• spraw karnych,
• spraw administracyjnych,
• ubezpieczenia społecznego,
• spraw rodzinnych,
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:
http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl