wtorek, 25 czerwiec 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Ruszył program wyrównywania różnic między regionami III

0

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje o możliwości składania projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 roku:
Obszary, dla których może zostać udzielona pomoc ze środków przeznaczonych na realizację Programu w 2023 r:
1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
4. obszar D – likwidacja barier transportowych;
5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących WTZ;
7. Obszar G – finansowanie poza algorytmem zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Adresaci programu oraz wysokość dofinansowania:
1. obszar B – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.
Wysokość dofinansowania wynosi do 165.000 zł. na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
2. Obszar C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe.
Wysokość dofinansowania wynosi do 70.000,00 zł. na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.
3. Obszar D
• placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
• jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
• gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania:
• 135.000 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
• 110.000 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
• 330.000 zł dla autobusów;
Szczegółowe informacje na temat zasad realizacji w 2023 r. „Programu wyrównywania różnic między regionami III” umieszczone są na stronie PFRON w zakładce programy i zadania PFRON.
Wnioski o dofinansowanie projektów w 2022 roku można składać w terminie do dnia 10 lutego 2023 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu ul. Jana PAWŁA II 17 (decyduje data wpływu wniosku do urzędu)
Wnioski z obszaru A oraz E przyjmowane są bezpośrednio w Oddziale Podkarpackim PFRON w Rzeszowie ul. Rejtana 10