poniedziałek, 27 maj 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Zadania PCPR względem osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu realizuje zadania własne oraz zlecone należące
do właściwości administracji rządowej dotyczące osób niepełnosprawnych wynikające z ustawy
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także innych przepisów dotyczących tej sfery działalności. Do zadań realizowanych przez PCPR z tego zakresu należy m.in.:

  1. Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
  2. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
  3. Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  4. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności
  5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych
  6. Dofinansowanie do kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej