wtorek, 19 Marzec 2019
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Projekt “Aktywni młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu 2”

0

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza nabór do projektu “Aktywni młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu 2” w ramach ścieżki A (dotacje na otworzenie działalności gospodarczej).

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 15.02.2018 r. do 21.02.2018 r. w dni robocze w godzinach 9:00-14:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok. 32, III piętro.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria:
• do 29 r. ż.,
• zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego,
• nie pracujące, bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy,
• nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
• nie szkolące się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni przed złożeniem dokumentów

Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji przyznawane są osobom w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:
• osoby z niepełnosprawnościami,
• osoby o niskich kwalifikacjach,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby bez doświadczenia zawodowego,
• osoby posiadające doświadczenie zawodowe do 1 roku,
• Kobiety.

Dokumenty rekrutacyjne należy pobrać ze strony www.aktywnipodkarpacie2.pl zakładka „Do pobrania” – Dokumenty rekrutacyjne ścieżka A i złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty/kuriera lub przez osoby trzecie w terminie naboru.

Szczegółowe warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określa Regulamin rekrutacji i udziału_Ścieżka A znajdujący się w zakładce „Do pobrania”. Kandydat/-ka na Uczestnika projektu jest zobowiązany/-a zapoznać się z warunkami udziału w projekcie oraz wszystkimi dokumentami rekrutacji i przyznania wsparcia.