wtorek, 25 czerwiec 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Podstawa prawna

Najważniejsze akty prawne:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Uchwały Nr VIII/47/2015r. Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 maja 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej