poniedziałek, 27 maj 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Przedmioty ortopedyczne

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

O dofinansowanie może ubiegać się:

Osoba niepełnosprawna, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczany za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

 

Wymagane dokumenty:

  • kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: znacznego, umiarkowanego lub lekkiego, lub kopię orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia lub kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r.;
  • wypełniony wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • oryginał lub fakturę PROFORMA z uwzględnieniem: całkowitego kosztu zakupu, limitu NFZ, kwoty dofinansowania z limitu NFZ, udziału własnego wnioskodawcy oraz ostateczny, przewidywany termin realizacji,
  • kserokopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie,
  • zaświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny, wspólnie gospodarujących za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,
  • Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna – w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej.

 

Termin złożenia wniosku: w każdym czasie.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi:

Do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny NFZ, jeżeli taki udział jest wymagany, do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

W przypadku niedoboru środków finansowych w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania do zapotrzebowania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Starosta może uszczegółowić zasady przyznawania dofinansowania.

Więcej informacji pod poniższym linkiem:

https://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/rehabilitacja/przedmioty-ortopedyczne-i-srodki-pomocnicze/