wtorek, 25 czerwiec 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Finansowanie

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku. Powyższe ogłoszenie stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. Do tego czasu odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ustala się na podstawie ogłoszenia z roku poprzedniego.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w 2024 r. wynosi :

Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu – 5 896,16 zł;

Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach – 6 125,81 zł;

Dom Pomocy Społecznej  w Sośnicy – 6 368,19 zł;

Dom Pomocy Społecznej w Wysocku – 5 798,56 zł.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

  1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka;
  2. małżonek, zstępni przed wstępnymi;
  3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej;

przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

 

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

  1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a przypadku osób małoletnich przedstawicie ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
  2. małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z zawartą umową;
  3.      a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium;
  4.      b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
  5. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

 Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić również inne niewymienione wyżej osoby.

Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi: 776 zł

Kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie wynosi: 600 zł.