niedziela, 3 marzec 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Wszystkie osoby niepełnosprawne zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie (w formie elektronicznej w systemie SOW pod adresem  https://sow.pfron.org.pl ), dotyczące programu „Aktywny Samorząd” Moduł I i II. Nabór wniosków zostaje uruchomiony od 1 marca  2024r. Więcej informacji jest dostępnych w zakładce „Wnioski do pobrania – „Aktywny Samorząd 2024r.” Wszelkie informacje można też uzyskać pod numerem telefonu: 16 624 62 90.  Dodatkowe informacje https://www.pfron.org.pl

Informujemy, że na stronie internetowej Powiatu Jarosławskiego został zamieszczony poradnik pn. EDUKACJA PRAWNA : https://powiat.jaroslawski.pl/edukacja-prawna Mieszkańcy mogą tam znaleźć w przystępny sposób omówione różnego rodzaju problemy z zakresu poszczególnych dziedzin prawa, które mogą okazać się przydatne dla Państwa w codziennych sprawach. Zachęcamy Państwa do korzystania z wiedzy zawartej na stronie :https://powiat.jaroslawski.pl/edukacja-prawna

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Powiat Jarosławski od 1 stycznia 2016 roku realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Przedsięwzięcie to już od kilku lat zapewnia dostęp do pomocy prawnej zupełnie za darmo osobom, które nie stać na skorzystanie z płatnej, komercyjnej porady. W roku 2024 Starosta Jarosławski uruchomił 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, oraz 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym punkt ze specjalizacją niepodatnej mediacji. Punkty mają pięć lokalizacji w miejscowościach wiejskich, co umożliwia łatwiejszy dostęp do…

Stowarzyszenie „CRAS” realizuje projekt pn. „Krok w przyszłość”, w którym oferuje bezpłatne szkolenia zawodowe wg potrzeb oraz płatne 3 lub 4-miesięczne staże zawodowe. Projekt jest realizowany na podstawie umowy dofinansowania z PFRON w ramach pilotażowego programu „Absolwent”. Nabór do projektu trwa do 28.01.2024r. Projekt skierowany jest do 16 osób z niepełnosprawnościami, w tym co najmniej 10 osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które spełniają łącznie następujące warunki: posiadają orzeczony stopnień niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany lub lekki), (w projekcie jest jeszcze 7 wolnych miejsc dla osób z umiarkowanym/znacznym stopniem i 2 miejsca dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności) pozostają bez zatrudnienia,…

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje o możliwości składania projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 roku: Obszary, dla których może zostać udzielona pomoc ze środków przeznaczonych na realizację Programu w 2024 r: obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych; obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych; obszar D – likwidacja barier transportowych; obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych; obszar F – tworzenie…

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju i radości. Tegoroczne Święta niech będą czasem odpoczynku, nabrania dystansu do tego co wokół, chwilami roziskrzonymi kolędą, śmiechem i wspomnieniami. Życzymy aby Nowy Rok pozwalał z ufnością patrzeć w przyszłość a ludzka życzliwość i niegasnąca nadzieja towarzyszyła każdego dnia. Agnieszka Majowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu wraz z pracownikami

W wyniku otwartego konkursu ofert  na powierzenie wykonania zadania publicznego obejmującego PROWADZENIE MIESZKANIA WSPOMAGANEGO w 2024r. ogłoszonego w dniu 03.11.2023r. na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 571) Zarząd Powiatu Jarosławskiego Uchwałą Nr 1006/2023 z dnia 13.12.2023r. przyjął  realizatora zadania: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu. Wysokość przyznanych środków na realizację zadania w 2024r. wynosi  293 800,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu było pomysłodawcą i organizatorem szkolenia adresowanego do rodzin zastępczych z ternu Powiatu Jarosławskiego pn. „ Tożsamość dziecka w pieczy zastępczej”. Odbyło się w sali nard Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w dniu 22 listopada 2023 r. Szkolenie poprowadziła Prezes Stowarzyszenia Nowy Dom w Zawierzbie Pani Magdalena Koczaj – Kizior. Pani Prezes jest równocześnie rodzicem zastępczym, prowadzącym rodzinę zastępczą zawodową oraz psychologiem klinicznym i osobowości, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi. W szkoleniu uczestniczyli rodzice zastępczy prowadzący rodziny zastępcze niezawodowe oraz zawodowe, pracownicy Domu pod Lipami oraz Lipowego Zakątka Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w…

1 2 3 20