poniedziałek, 27 maj 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

Osoby niepełnosprawne, jeżeli umożliwi im to albo znacznie ułatwi wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się
o dofinansowanie likwidacji barier ze środków PFRON następujących zadań:
– na likwidację barier architektonicznych – osoby, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.
– na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych – jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
Przez bariery architektoniczne można rozumieć wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.
Podstawą przyznania dofinansowania likwidacji barier technicznych jest realizacja przedsięwzięcia umożliwiającego lub w znacznym stopniu ułatwiającego osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów
z otoczeniem.
Przez bariery w komunikowaniu się należy rozumieć ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.