wtorek, 6 czerwiec 2023
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Aktywny Samorząd 2023 – druki wniosków – Moduł II

  • Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Terminy składania wniosków:

  • od dnia 01.03.2023 r. do dnia 31.03.2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023),
  • od dnia 11.09.2023 r. do dnia 10.10.2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024).

 

Lista załączników:
• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (Zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, w przypadkach które określił Realizator programu tj.: 500 zł- zwiększenie w przypadku gdy wnioskodawca posiada znaczny stopień niepełnosprawności, 200 zł – zwiększenie w przypadku niepełnosprawności sprzężonej),
• zaświadczenie z uczelni/szkoły (zał.nr 1. do wniosku),
• zaświadczenie o zatrudnieniu (o ile dotyczy) (zał. nr 3. do wniosku),
• oświadczenie o korzystaniu z usług tłumacza języka migowego ( o ile dotyczy) (zał. nr 2 do wniosku),
• Karta Dużej Rodziny (o ile dotyczy),
• oświadczenie pełnomocnika (załącznik nr 4 do wniosku) wraz z pełnomocnictwem poświadczonym notarialnie (o ile dotyczy)
• dokument potwierdzający ( o ile dotyczy), że wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych, tj.:
1. osobą zamieszkującą na terenie gminy umieszczonej w wykazie określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, wobec której (lub wobec członka jej gospodarstwa domowego) podjęta została decyzja o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych)
2. osobą, którą dotknęło inne zdarzenie losowe, skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie), udokumentowane /potwierdzone przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, Policję),
• dokument opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której opiekun prawny
• klauzula informacyjna (RODO) i oświadczenie,,
• załącznik nr 2 do umowy – Zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkołę/uczelnię (po zawarciu umowy).
Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:
1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW,
2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.
Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.