sobota, 13 sierpień 2022
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Ogłoszenia wyników konkursu na realizację zadania publicznego pod nazwą „Funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego”

0

UCHWAŁA NR 563/2021
ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
z dnia 22 listopada 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników konkursu na realizację zadania publicznego pod nazwą „Funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego” na terenie Powiatu Jarosławskiego na lata 2022-2025

Na podstawie art. 15 ust. 1, ust. 2a, ust. 2b i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z poz. zm.) oraz Uchwały Nr 542/2021 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 15 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego” na terenie Powiatu Jarosławskiego. Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią Protokołu z prac komisji konkursowej powołanej w celu zaopiniowania i oceny wniosków w konkursie na realizację zadania publicznego pod nazwą „Funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego” na terenie Powiatu Jarosławskiego na lata 2022-2025, przyjmuje się ofertę Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Jarosławiu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Program „Centra opiekuńczo – mieszkalne” Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Konkurs dla organizacji pozarządowej na realizację zadania „Centra opiekuńczo
– mieszkalne” w powiecie jarosławskim, jest kontynuacją zadania realizowanego w 2021r. Poprzedni konkurs i umowa obejmowała realizację roczną. Aktualnie, ponieważ zasady Programu przewidują realizację zadania przez okres 5 lat, niezbędnym jest wyłonienie realizatora na kolejne lata 2022-2025.

Powstałe w 2021r. Centrum opiekuńczo – mieszkalne, przeznaczone jest dla 9 dorosłych osób niepełnosprawnych, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, na pobyt całodobowy. W latach kolejnych zakładamy rozszerzenie działalności o pobyt dzienny dla 10 osób. Poprzez wspólny pobyt uczestników, zakłada się pozytywny wpływ na procesy uspołecznienia i nawiązywania relacji interpersonalnych. Zaangażowanie w Centrach odpowiednich specjalistów pozwoli na stymulowanie kompetencji społecznych oraz podejmowanie przez osoby niepełnosprawne aktywności, na miarę posiadanego potencjału
i zasobów. 

Udział w Programie przez powiat jarosławski jest bez wkładu własnego, a pozyskane środki finansowe z Funduszu, stanowią  dotację pozabudżetową. Koszty funkcjonowania Centrum
w przypadku przekroczenia kwoty dotacji, ponoszone są przez uczestników w drodze decyzji o odpłatności oraz wyłonioną w drodze konkursu ofert, organizację pozarządową.

Uchwałą Nr 542/2021r. Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 15 października 2021r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizatora zadania.

Uchwałą Nr 549/2021r. Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 października 2021r. została powołana imiennie komisja do rozpatrywania ofert.

Protokół z komisji w załączeniu do uzasadnienia.

Uchwala o wyborze oferenta (plik Pdf, niedostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami)