niedziela, 3 lipiec 2022
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Ogłoszenie o wolnych miejscach w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Jarosławiu

0

Ogłoszenie o wolnych miejscach w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Jarosławiu

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu zaprasza wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej do składania podań o przyjęcie do Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką mającą na celu przywrócenie lub zwiększenie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia,. Warsztat oferuje terapię zajęciową, szkolenia, warsztaty, próbki pracy oraz praktyki zawodowe mające na celu rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, zaradności osobistej oraz sprawności psychofizycznych i umiejętności zawodowych.

Warunkiem przyjęcia do Warsztatu Terapii Zajęciowej jest posiadanie orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej zawartym w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ.

Podania o przyjęcie do Warsztatu Terapii Zajęciowej należy kierować do Biura Obsługi Placówek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu przy ul. Wilsona 6b. Do podania należy dołączyć kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności spełniającego wyżej określone wymogi. Zgłoszenie do uczestnictwa w Warsztacie podlega uzgodnieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Warsztacie zostaną zamieszczone na liście oczekujących. 

W razie pytań proszę o kontakt z kierownikiem WTZ – numer telefonu 604 904 797 lub 16 621 64 67