niedziela, 3 marzec 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2022 roku

0

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje o możliwości składania projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” w 2022 roku:

Obszary, dla których może zostać udzielona pomoc ze środków przeznaczonych na realizację Programu w 2022 r:

obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

obszar D – likwidacja barier transportowych;

obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących WTZ;

Obszar G – finansowanie poza algorytmem zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Adresaci programu oraz wysokość dofinansowania:

obszar B – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.

Wysokość dofinansowania wynosi do 150.000 zł, przy czym dofinansowanie PFRON na realizację projektu nie może przekroczyć 35% sumy poniesionych kosztów tego projektu.

Obszar C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe. Wysokość dofinansowania wynosi do 34.000,00 zł, przy czym dofinansowanie PFRON na realizację projektu nie może przekroczyć 50% sumy poniesionych kosztów tego projektu.

Obszar D

placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;

gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania:

120.000 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

100.000 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

300.000 zł dla autobusów;

Dofinansowanie PFRON na realizację projektów nie może przekroczyć:

75% sumy poniesionych kosztów projektu dotyczącego placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych

85% sumy poniesionych kosztów projektu dotyczącego warsztatów terapii zajęciowej

obszar F – warsztaty terapii zajęciowej. Wysokość dofinansowania do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160.000 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

Szczegółowe informacje na temat zasad realizacji w 2022 r. „Programu wyrównywania różnic między regionami III” umieszczone są na stronie PFRON w zakładce programy i zadania PFRON.

Wnioski o dofinansowanie projektów w 2022 roku można składać w terminie do dnia 12 lutego 2022 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu ul. Jana PAWŁA II 17 (decyduje data wpływu wniosku do urzędu)

Wnioski z obszaru A oraz E przyjmowane są bezpośrednio w Oddziale Podkarpackim PFRON w Rzeszowie ul. Rejtana 10

Poniżej zamieszczamy wniosek o dofinansowanie z środków PFRON do „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Wniosek PWRMR 2022