niedziela, 3 marzec 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Przeglądasz: Ogłoszenia

Centrum Edukacji i Wsparcia RES-GEST informuje, iż realizuje projekt pt. „Aktywizacja starszych osób niesłyszących” realizowany przy wsparciu finansowym Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Projekt skierowany jest do: – 5 osób młodych (18-34 lata) niesłyszących – 5 osób starszych (powyżej 60 lat) niesłyszących zamieszkujących teren województwa podkarpackiego. Projekt ma na celu poprawę w zakresie aktywizacji i organizacji czasu wolnego seniorów dotkniętych niepełnosprawnością słuchu, a także promocji zdrowego stylu życia w tej grupie zagrożonej społecznie ze względu na wiek i inwalidztwo. W ramach projektu zostaną zorganizowane spotkania młodych osób niesłyszących z seniorami niesłyszącymi podczas których będą wymieniać się przepisami kulinarnymi, wzbogacać wiedzę…

Przedstawiamy Państwu możliwość skorzystania z oferty Fundacji Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między Słowami”. Fundacja udziela pomocy osobom z afazją po udarach, wypadkach komunikacyjnych oraz innych incydentach neurologicznych. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z pełną oferta podaną w poniższych załącznikach : u1/a> u3/a>

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu ogłasza nabór na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Osoba na w/w stanowisko musi spełniać następujące wymagania (niezbędne): 1. Wykształcenie: a) wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub b) wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej rocznym doświadczeniem jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka; 2. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej…

Samorząd Województwa Podkarpackiego celem zapewnienia jak najszerszej reprezentacji aktywnych przedstawicieli naszego regionu ze środowisk senioralnych, zaangażowanych w problematykę osób starszych, mogących mieć wpływ na kreowanie polityki senioralnej w skali kraju w Obywatelskim Parlamencie Seniorów w dniach 15 lipca do 15 września 2016 r. przeprowadzi nabór kandydatów z Województwa Podkarpackiego na II kadencję do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. W celu zapoznania się z pełną ofertą proszę pobrać poniższe pliki :

Oddział Podkarpacki PFRON informuje o ogłoszeniu XIII edycji Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze : zawodowym, zdrowotnym lub społecznym pn. „Otwarte drzwi” W celu zapoznania się z pełną ofertą proszę pobrać poniższe pliki :

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie i pomoc finansową dla rodziny tragicznie zmarłej Pani Bernadetty, która zginęła w wypadku samochodowym w dniu 25.05.2016r w Jarosławiu – Garbarze. Wszyscy chętni mogą dokonywać wpłat na nr konta bankowego 58 9096 0004 2001 0000 0329 0001 z dopiskiem „Dla dzieci Bernadetty”. Za okazaną pomoc bardzo dziękujemy.

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Przeworsku zaprasza do udziału w projekcie „ObudĹş swój potencjał – YEI” organizowanym przez Podkarpacką Wojewódzką Komendę OHP w Rzeszowie. W ramach projektu zapewniamy: – doradztwo zawodowe – indywidualne i grupowe, – porady psychologiczne – indywidualne i grupowe, – podstawowy kurs komputerowy, kurs ECDL, prawo jazdy kat. B, języki obce, – kursy zawodowe, – stypendium szkoleniowe na zakończenie kursów zawodowych, – pośrednictwo pracy, – płatne 3-miesięczne staże zawodowe. Wymagania: – wiek od 18 do 24 lat, – brak zatrudnienia, – osoby nieuczące się, – brak kwalifikacji zawodowych lub zbyt niskie kwalifikacje zawodowe albo kwalifikacje zawodowe niedostosowane…

Przedstawiamy ofertę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie. Oferta skierowana jest do uczniów niewidomych i słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W celu zapoznania się z pełną ofertą proszę pobrać poniższe pliki : sosw2/a>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje, że została ogłoszona XV edycja Programu Stypendiów Pomostowych. W poprzednich latach stypendia otrzymało 14.154 absolwentów szkół średnich rozpoczynających studia, w tym 208 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Jest to program dla tegorocznych maturzystów, pochodzących ze wsi i małych miast (do 20 tys. mieszkańców), którzy uzyskali co najmniej 90 punktów z egzaminów pisemnych na maturze, dostaną się na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w polskich publicznych uczelniach akademickich i spełnią pozostałe warunki określone w regulaminie. W ramach Programu oferowane jest stypendium na I rok studiów w wysokości 5000…

W związku z coraz częściej pojawiającymi się próbami wyłudzenia pieniędzy od osób chcących złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze w szczególności przez oferowanie odpłatności wniosków w witrynach internetowych przypominamy, że jedynymi stronami internetowymi z autoryzowanymi przez stronę rządową informacjami o programie „Rodzina 500plus” są strony : • Rodzina 500plus.gov.pl • Obywatel.gov.pl • Oficjalne strony ministerstw Przypominamy, że wniosek o przyznawanie świadczenia wychowawczego jest bezpłatny.

1 17 18 19 20